Salgsbetingelser

Generelt:


Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.
2. Partene


Selger er Fair Deal AS, Molland 50, 4887 Grimstad, post@fairdeal.no, Tel 901 95 110, organisasjonsnummer: 985500231, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.
3. Pris


Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.
4. Avtaleinngåelse


Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
5. Betalingen


Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.
6. Levering


Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
7. Risikoen for varen


Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.
8. Angrerett


Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe: Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt. Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt. Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.
9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav


Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Oppfyllelse Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. Erstatning Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av
10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist


Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. Retting eller omlevering Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. Prisavslag Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. Heving Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.
11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold


Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer. Oppfyllelse Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.
12. Garanti


Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.
13. Personopplysninger


Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
14. Konfliktløsning


Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr

Salg, leverings- og monterings-betingelser for Fair Deal AS

GENERELLE BESTEMMELSER


Disse salg, leverings og monteringsbetingelser vil være gjeldende ved alt salg fra Fair Deal AS. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Elektronisk kommunikasjon (e-post), er likeverdig med skriftlig kommunikasjon hvis kunde har e-post adresse.
TILBUD


Prisene er gyldig i 10 dager fra tilbudsdato dersom ikke annet er oppgitt. Alle priser er enhetspriser i NOK der ikke annet er spesifisert og tillegg av MVA som er beskrevet i tilbud/ordrebekreftelse/faktura. Alle priser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse. Faktiske merutgifter tilkommer ved oppdeling. Disse leveringsvilkår fraviker NS (Norsk Standard) sine rekkefølgebestemmelser og skal ha forrang. Bankgarantier gis ikke med mindre dette er skriftlig avtalt. Prising av tilbud referer seg til det behov som er spesifisert og etter beste skjønn ut ifra papirer og opplysninger som er mottatt og gjelder ikke som garanti for at mengdeberegning og produktvalg er korrekte.
OPPDRAGET


Fair Deal AS har påtatt seg et arbeid med å levere og evt montere (om montering er med vil det spesifikt fremgå av ordrebekreftelse) produkter som er beskrevet i ordrebekreftelse. Ved bestilling av montasje skal det være adkomst for lastebil. Det skal være ryddet og forberedt på innsiden og utsiden av plassen der montasjen skal skje. Ved avvik evt feil mål på bygg/portåpning/montasjested, forbeholder vi oss retten til å fakturere for bomtur og evt ekstrakostnader ifm medgått tid og materialer til justering for å sikre at montasjen kan gjennomføres for å sikre en god løsning for kunden. Vilkår som pris, leveringstid m v, som er nærmere avtalt gjennom bestilling og ordrebekreftelse, går ved eventuell konflikt, foran vilkår i disse leverings- og monteringsbestemmelser. Innebærer avtalen en entreprise skal spesifikke leveringsbetingelser avtales skriftlig. Er intet avtalt skal NS 8406 supplere denne avtale. Denne avtale skal da ha forrang. I forbrukerforhold suppleres disse vilkår med forbrukerkjøpsloven der de passer. Det presiseres at evt ansvar ut over grensesnitt for Fair Deal A/S sine egne arbeider må avtales særskilt og skriftlig, herunder tilstøtende blikkenslagerarbeid, elektrikerarbeid, snekker, murerarbeider etc. For forståelse av våre produkter se: www.fairdeal.no med underliggende websider. https://www.glassportal.no/teknisk-informasjon/veiledere/
gjeldende for siktregler og relevante standarder.
Man forutsetter at kunden setter seg inn i dette for å forstå hva man kjøper, herunder oppbygging av profiler med kuldebrytere og U-verdi(isolasjon/tetthet). Fair Deal A/S sine produkter skal ligge innenfor de normer som er beskrevet hvis ikke skriftlige avvik er gjort. Evt prosjektering i regi av Fair Deal AS skal bestilles skriftlig. Deponikostnader for bygningsavfall er ikke medtatt i pris, dersom ikke spesifikt angitt i tilbudet. Det samme gjelder rengjøring, fjerning av merkelapper etc.
ORDREBEKREFTELSE


Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen. Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig innen 1 dag fra mottak av ordrebekreftelse. Dersom innsigelser ikke fremsettes innen 1 dag har kunden akseptert ordrebekreftelsen. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for Fair Deal AS dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder. Fair Deal AS har intet ansvar for at produktet/det ferdige arbeidet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke Fair Deal AS har fått klar og tilstrekkelig skriftlig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen/arbeidet tilvirket/montert etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet.
MÅLANGIVELSE


Alle mål oppgis i bredde x høyde i millimeter, dersom ikke annet er spesifisert. Oppgitte mål er kundens ansvar.
RETTEFRIST


Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, eller der fristen ikke er påført, innen 1 dag etter mottatt ordrebekreftelse. Dersom endring skjer utenom dette, vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper. Ved endringer har Fair Deal AS rett til forlengelse av leveringstider.
FORHOLD PÅ MONTERINGSSTEDET


Kjøper har ansvaret for å besørge at de nødvendige tillatelser til arbeidet foreligger fra offentlige myndigheter, gårdeier m v. Hvis stillaser, lifter og heiser finnes på monteringsstedet, forutsettes det at selger/ oppdragstaker kan benytte disse vederlagsfritt. Dersom slikt utstyr ikke finnes på monteringsstedet, vil kostnader til slikt utstyr komme som et tillegg i prisen, og faktureres etter til enhver tids gjeldende prisliste fra benyttet underleverandør med påslag for administrasjon. Uforutsette bygningstekniske forhold som ikke er opplyst av kjøper/oppdragsgiver eller som ikke kunne observeres i tilbudsfasen/ befaringstidspunkt som gjør innfesting, gjennomboring, rivning, etc umulig og/eller krever spesielle tiltak som vil medføre tillegg. Dette gjelder både ved nybygg og rehabilitering. Monteringsarbeidet starter ikke før vareleveransen er betalt i sin helhet. Betaling for montasjes forfaller ved levering og etter gjennomgang av montør. Dokumentasjon på betaling skal fremvises montør før avreise fra byggeplass.
UTFØRELSE


De leverte/monterte produktene/arbeidene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet. Profiler, detaljkonstruksjoner og materialvalg er en til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på vår ordrebekreftelse. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordre- eller fakturanummer for å sikre lik utførelse. Det vises til Glass og fasadeforeningens -https://www.glassportal.no/ anbefalinger og normer som beskriver normer for leveransen. Kjøper plikter selv å undersøke om produktet passer til det formål han vil benytte det til.
PRODUKTANSVAR


Fair Deal AS er ikke ansvarlig for skade, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap forvoldt av det solgte produkt/arbeid:
1. På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte produkt/arbeid er i kjøperens besittelse
2. På produkter som er fremstilt av kjøperen eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produktene som følge av det solgte forårsaker.
Alle følgetap og indirekte tap forbundet med leveranser er begrenset til leveransens verdi.
LEVERINGSTID


Forhåndsangivelse av leveringstid er å forstå som veiledende, basert på erfaring og / eller innhentet leveringstider fra våre leverandører, og er ikke juridisk eller økonomisk bindende. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, offentlige påbud og forbud, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, og streik/lockout og andre hindringer Fair Deal AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra Fair Deal AS sine leverandører fritar også Fair Deal AS for ansvar. Det samme gjelder også når det fra kjøper foreligger mangelfullt eller forsinket arbeidsgrunnlag, feil/forsinkede tegninger, eller manglende tilkomst for måltaking/befaring på oppdragssted. Forsinkelser berettiger Fair Deal AS til fristforlengelse og berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet. Dersom leveringstid ikke er oppgitt, bestemmer Fair Deal AS leveringstidspunkt uti fra leveringstid på råvarer og egen kapasitet i produksjon og montering. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Fair Deal AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper, og kjøper har godkjent evt fremsendte tegninger. Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 12% rente pr år. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper. Fair Deal A/S beregner 4-12 ukers produksjon på varer og produkter. Er ikke spesifikk tidsfrist avtalt, leveres det så snart som mulig og ihht eksisterende produksjon ved bedriften. Reklamasjoner tas så raskt som mulig.
FRAKTSKADER


Dette punkt gjelder ved rene forsendelser, og dersom varen ikke leveres direkte av montør. Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og riktig antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet. NB: Kvittering uten anmerkning for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling. Ved skade eller feil som er oppdaget på emballasje eller produkt levert av Fair Deal AS, skal ikke produktet under noen omstendighet monteres uten skriftlig godkjenning. Kunden oppfordres til å åpne forpaktning for inspeksjon ved mottak. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris.
RISIKO FOR SKADE I MONTERINGSTIDEN


Dette punkt gjelder ved montering. Inntil arbeidet er ferdig har Fair Deal AS risikoen for varer og det som er utført av arbeid. Kjøper skal sikre at varen/leveransen er forsikret. Hvis varer eller utført arbeid blir beskadiget på grunn av ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som naturkatastrofer m v, skal Fair Deal AS likevel ha fullt betalt for det som er levert og utført. Det samme gjelder når slike omstendigheter umuliggjør ferdigstillelse i lengre tid. Fair Deal AS kan praktisere deloverlevering av deler av ett oppdrag etter som enkelte bygningsdeler ferdigstilles.
SKADER OG MANGLER PÅ MONTERTE PRODUKTER


Kjøper skal kontrollere ferdig monterte produkter/ ferdig utført arbeid umiddelbart etter ferdigstillelse og uten ugrunnet opphold reklamere på eventuelle mangler eller skader. Reklamasjonen skal fremsettes skriftlig. Ved skjulte skader skal reklamasjon skje umiddelbart etter at skaden er oppdaget. Reklamasjonen kan ikke fremsettes senere enn 2 år etter ferdigstillelse, selv om mangelen ikke burde ha vært oppdaget tidligere. Reklamasjoner som er vårt ansvar, vil vi enten reparere, gi prisavslag eller erstatte med nye produkter. Erstatningen kan aldri overstige varens pris. Indirekte tap og/eller såkalte følgeskader dekkes ikke. Fair Deal AS er ikke ansvarlig for produktet hvis mangelen skyldes mangelfull eller feil prosjektering som kjøper har ansvar for, eller hvis Fair Deal AS ikke har fått all informasjon om bruksområde eller spesielle ting før egen prosjektering/levering. Hvis mangelen skyldes gal installasjon av andre, feil bruk, hærverk, mangelfullt vedlikehold, eller feil som skyldes inngrep eller endring av varer og dens deler, er Fair Deal AS ikke ansvarlig.
REKLAMASJONER


Reklamasjoner skal skje skriftlig og umiddelbart, på vedlagt skjema.
BESIKTIGELSE PROFILER OG PLATER


Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 meters avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på ett bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon.. Reklamasjonen på slike feil som meddeles senere enn en måned etter varene er montert, eller bygningen tatt i bruk, vil ikke bli akseptert. Krav til lyd er kundes ansvar. Bevegelig produkt støyer noe.
FAKTURERING/BETALINGSBETINGELSER


Fair Deal AS har rett til å kreve forskuddsbetaling for å dekke innkjøp av råvarer. Videre fakturering skjer i henhold til verdiskaping på verksted og oppdragssted. Ved spesialordre, er vår standard fakturering 50% ved bestilling og resten før forsendelse eller ved overlevering. Fair Deal AS har også rett til å kreve bankgaranti for oppgjør dersom kredittsjekk av kunde, eller størrelsen på prosjektet skulle tilsi det, evt at Fair Deal AS fakturerer direkte til evt sluttkunde. Kjøper er ikke berettiget til å regne motkrav eller holde igjen deler av kjøpesum, dersom dette ikke er skriftlig godkjent av oss.
BETALINGSMISLIGHOLD


Fair Deal AS forbeholder seg retten til å avslutte/suspendere arbeid og leveringer hvor det foreligger betalingsmislighold på de fakturaer som er utstedt i henhold til forfall.
SALGSPANT


Inntil full betaling foreligger har Fair Deal AS salgspant i det leverte utstyr/produkter i den utstrekning dette kan demonteres uten å påføre bygning og annet vesentlige skader. Fair Deal AS kan demontere produkter/utstyr og reparere eventuelle skader på bygning m.v. og deretter kreve kjøper for det hele økonomiske tap etter kontrakten og demonteringsarbeidet. Varer vil fjernes fra bygget og erstattes med kryssfiner (dette anses ikke å skade bygget). Disse vil oppbevares på vårt lager i 1 år i påvente av oppgjør, og deretter kastes (uten fra fradrag i krav). Arbeidet med demontering og evt remontering (ved innfrielse av vårt krav), samt lagerleie vil belastes kjøper.
TVISTER


Tvister til en samlet verdi av kr 250.000, - eller mindre avgjøres ved at partene engasjerer hver sin oppmann som ved hjelp av en tredjemann, som disse to utpeker, avgjør tvisten med bindende virkning for begge parter. Partene bærer uansett utfall egne omkostninger og deler på utgiftene til tredjemann. Saken avgjøres innen 3 mnd etter maks 3 skriftlige innlegg fra hver av partene. Tvister under kr 100.000, - avgjøres av oppmann som oppnevnes i fellesskap og betales med lik part av hver av partene uansett utfall. For øvrig skal tvister avgjøres ved ordinære domstoler med verneting på Fair Deal AS kontorsted.
ANGREFRIST


Skjema vedlegges alltid ordrebekreftelse. 14 dagers angrefrist ved kjøp. Ved tilvirkede varer som ikke er standard lagervare, gjelder ikke angrefrist.
ANVENDELIGHET


Vilkårene gjelder i alle kjøp, men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig. ******************************************

Skjema for reklamasjon
arrow&v
Upload File
Upload File
Upload File

Takk for din henvendelse!

Angreskjema

Jeg/vi underetter herved om at jeg/vi ønsker å gå fra min/vår avtale om kjøp av varer og/eller tjenester fra Fair Deal AS

Takk for din henvendelse!