Betingelser

Generelt:


Angitte vilkår regulerer kjøpsbetingelsene på varer og tjenester levert fra Eurodoor garasjeporter (heretter kalt "EURODOOR") til kunden.
 

Bestilling/ordrebekreftelse:


På alle ordre vil kunden motta en ordrebekreftelse på ordren for kontroll og godkjenning. På den måten blir ordren levert i henhold til deres ønsker, og faren for feil reduseres. Ordrebekreftelsen inneholder alle aktuelle produktdata, kvanta, samt avtalte priser og betingelser. Ordren anses som gyldig og bindende dersom ikke kunden har gitt tilbemelding innen 24 timer. Ordren blir effektuert så raskt som mulig etter det har gått 24 timer, eller dersom vi har mottatt bekreftelse fra kunden på at utsendt ordre aksepteres
i henhold til ordrebekreftelse.
Priser og levering:


Alle priser er oppgitt er inkl MVA, men eks frakt med mindre annet uttrykkelig er nevnt. EURODOOR vil kun belaste kunden med faktureringsomkostninger, frakt og forsikring som er i tråd med priser og leveringsbetingelser nevnt i vår nettbutikk.
Betalingsbetingelser:


Alle ordre betales ved forsendelse av ordren. Betaling kan skje via PayPal, nettbank eller kredittkort.
Leveringsnekt:


EURODOOR forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i evt prissvigninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes
tidspunkt for forsendelse av varer fra vårt lager. Tiden fra forsendelse til endelig levering vil variere i forhold til transportør og postnummeret ordren skal leveres til. Når tid er oppgitt i antall dager, menes virkedager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.
Minimumsordre:


EURODOOR har rett til å underkjenne alle ordre, og kan la være å ekspedere denne dersom man ikke ser seg i stand til å levere den bestilte varen, eller man ikke har mottatt betaling for leveransen. EURODOOR skal varsle kunden om dette senest innen en uke etter mottatt ordre.
Leveringstid:


Omgående ordre blir normalt levert fra 6-8 dager fra lager i Norge. Leveringstid for spesialordre vil være når EURODOOR har mottatt varene fra fabrikk/leverandør, og baseres på leverandørens ledetid(normalt 3-12 uker). Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.
Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra EURODOOR sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.
Kunden plikter:


Kunden er ansvarlig for betaling av de ytelser EURODOOR eller EURODOOR sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nevnte vilkår.
Bytterett/reklamasjon:


Bestillingsvare, spesialproduserte varer og varepartier byttes ikke. Reklamasjon skjer i henhold til kjøpslovens bestemmelser.
Avhjelp:


EURODOOR skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av EURODOOR, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med EURODOOR, dekkes ikke disse utgiftene av EURODOOR.
Angrefrist:


Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av kjøper(jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Dersom EURODOOR ikke har mottatt tilbakemelding eller varsling om feil på utsendt ordrebekreftelse/faktura ansees ordren som bekreftet og kjøper kan ikke angre på bestillingen eller kansellere ordren.
Ekstraordinære forhold:


EURODOOR er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. EURODOOR dekker under ingen omstendighet kostnader eller utlegg kjøper har eller har hatt overfor 3. part.
Ansvar:


EURODOOR er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra EURODOOR`s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.
Salgspant/Betalingsvilkår:


EURODOOR har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Force majeur:


Er EURODOOR forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er EURODOOR fritatt for alt


annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Vilkårene gjelder for alt salg fra EURODOOR så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.